QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ? ĐẶC ĐIỂM CỦA QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG.