Xử lý nước thải công nghiệp

XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Để đáp ứng các quy định ngày càng nghiêm ngặt và các mối quan tâm về môi trường, các nhà máy công nghiệp cần tìm kiếm các giải pháp hiệu quả và bền vững để xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường tự nhiên. Trong thực tế, nước thải không được xử lý có thể chứa các loại chất ô nhiễm khác nhau (hydrocarbon, muối, dầu, dung môi, v.v.) với mức độ độc hại khác nhau và do đó gây ra rủi ro cho môi trường và sức khỏe.

Nước thải công nghiệp được tạo ra từ quá trình sản xuất của các nhà máy và nhà máy. Tính năng và nồng độ ô nhiễm của nước thải công nghiệp là khác nhau tùy thuộc vào loại công nghiệp, dây chuyền sản xuất và quy mô. Do đó, việc thiết kế các giải pháp và công nghệ xử lý nước thải công nghiệp cho mỗi khách hàng phải linh hoạt và phù hợp với hoạt động sản xuất thực tế – có nghĩa là họ yêu cầu các phương pháp xử lý khác nhau với mức độ phức tạp khác nhau. Do đó, V-WS cung cấp các giải pháp xử lý nước thải công nghiệp có tính chất cụ thể của từng chất ô nhiễm.