TÀI NGUYÊN NƯỚC VIỆT NAM ĐANG ĐỐI DIỆN VỚI NHIỀU THÁCH THỨC